Canvas is not supported in your browser.

Truyền Thông IMC

  • Nghiên cứu thị trường và tình hình truyền thông của đối thủ cạnh tranh
  • Xây dựng thông điệp truyền thông và xác định mục tiêu truyền thông (dựa vào định vị thương hiệu, USP và Insight khách hàng đã có sẵn)
  • Xây dựng chiến lược truyền thông tổng thể (ý tưởng, thông điệp, kịch bản xuyên suốt theo lộ trình và phân bổ cho từng nhóm khách hàng)
  • Kế hoạch truyền thông chi tiết (kịch bản chi tiết theo từng giai đoạn, thông điệp và nội dung chi tiết từng giai đoạn)
  • Phân bổ ngân sách và lựa chọn phương tiện truyền thông
  • Triển khai