Canvas is not supported in your browser.

Marketing Tổng Thể

  • Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh
  • Nghiên cứu khách hàng mục tiêu và phân tích insights khách hàng
  • Marketing Mix: Chiến lược sản phẩm, phân phối, định giá và định hướng truyền thông
  • Xây dựng Thông điệp truyền thông và xác định mục tiêu truyền thông
  • Xây dựng Chiến lược truyền thông tổng thể (ý tưởng, thông điệp, kịch bản xuyên suốt theo lộ trình và phân bổ cho từng nhóm khách hàng)
  • Kế hoạch truyền thông chi tiết (kịch bản chi tiết theo từng giai đoạn, thông điệp và nội dung chi tiết từng giai đoạn)
  • Phân bổ ngân sách và lựa chọn phương tiện truyền thông
  • Triển khai